Zo súčasnosti MŠ

 

Naša MŠ má momentálne štyri triedy. Na prízemí je čerešničková a hrozienková trieda, ktoré navštevujú najmenšie 2 - 4 ročné deti. Do jahôdkovej a jabĺčkovej triedy na poschodí chodia 4 - 7 ročné deti. Sme jedna z mála materských škôl, ktorá je právnym subjektom.    

Materskú školu riadi p.riaditeľka Bc. Lucka Šúňová.

Sprievodcami každodennými starosťami a radosťami detí z rudnianskej MŠ sú pani učiteľky:  Bc. Lucka Šúňová, Ivetka Znamenáková, Mgr. Lenka Fajerová, Ivanka Hogajová, Alžbetka Hrdá, Lucka Lukáčová, Mgr. Katka Divékyová (MD), Klaudika Šmýkalová, Evka Oršulová a Bc. Viktorka Vlčková (MD).

S ekonomickými a mzdovými záležitosťami sa zaoberá p. Ing. Marika Bernátová.

O hygienu a poriadok sa starajú p. Evka Kováčová a Monika Katrenová.

Aby sme mali čo jesť, zabezpečujú p.vedúca Ivetka Chudá, p. kuchárky Monika Besedová, Mirka Kováčiková a Monika Kútna. Kúrenie, kosenie a chlapské práce má na starosti p. Ferko Mercek.  

Naša materská škola prešla viacerými etapami. Zaoberala sa športom, neskôr environmentálnou výchovou a dnes sa k tomu pridal  zdravý životný štýl, dopravná výchova, práca s interaktívnou tabuľou a upevňovanie ľudových tradícií v obci. K tomuto zameraniu MŠ máme vypracovaný projekt a odráža sa aj v aktivitách, ktoré pre deti organizujeme. Zapojili sme sa do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola; dopravného projektu Bezpečná škola a projektu Zdravá škola.

Niektoré akcie majú už dlhoročnú tradíciu. Patria medzi ne tvorivé dielne a výstava tekvíc, Deň materských škôl, Mikuláš v MŠ, Vianočné posedenia s pohostením, Karneval, branné vychádzky, Vítanie jarných sviatkov a aktivity s Klubom dôchodcov v obci,  Olympiáda hviezdičiek, Deň rodiny s opekačkou a zábavou na školskom dvore.

Obľúbená je aj rozlúčka predškolákov s tortou a tématickým programom, ale aj návšteva hvezdárne.

S malými a veľkými zmenami ubieha rok za rokom. V roku 2009 sme spoločne oslavovali už 20. výročie otvorenia našej Materskej školy.

V posledných školských rokoch sa naša materská škola začala pravidelne zapájať do projektov, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva a rôzne nadácie, ktoré sa rozhodli pomôcť školám v modernizácii zariadení a podpore  nových foriem a metód práce v oblasti predprimárneho vzdelávania. A boli sme úspešní!

  • V roku 2011/2012 sme získali grant na výstavbu detského dopravného ihriska - projekt ,,Škôlkari bezpečne na cestách".

  • V školskom roku 2012/2013 sme získali grant na výstavbu záhradného environmentálneho centra pre deti - projekt ,,Záhradné environmentálne EKO centrum", ktoré má okrem prírodnej učebne aj učebné centrá.

  • V šk. roku 2016/2017 sme sa zapojili do projektu ,,Jedlá zmena".

Po ukončení prvého dvojročného certifikačného obdobia sa v septembri 2012 naša materská škola stala ZELENOU ŠKOLOU.

Momentálne sme zapojení do piateho certifikačného obdobia.

Tešíme sa na všetky aktivity, ktoré budeme v tomto školskom roku realizovať. Aktivity nájdete v sekcii Plán akcií.

V decembri 2019 sme spoločne oslávili 30. výročie otvorenia našej materskej školy slávnostnou vianočnou akadémiou.