,,Človek čím je ušľachtilejší,

tým viac si váži prírodu.

Kto si ju váži, ten ju miluje.

Láska k nej by sa mala vštepovať

deťom ako jedna z najdôležitejších

vlastností človeka."

                                             (J. A. Komenský)

 

Zelená škola

Myšlienky sa spájajú do spoločného cieľa

Naša Materská škola je zaregistrovaná do medzinárodného environmentálneho programu, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools.-záštitu programu Zelená škola udelil minister životného prostredia Slovenskej republiky

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny.

 

Program Zelená škola si uplatňuje praktickú metodiku 7 krokov :

• Zostavenie Kolégia Zelenej školy

• Environmentálny audit školy
• Environmentálny akčný plán
• Monitoring a hodnotenie
• Environmentálny školský vzdelávací program
• Informovanie a zapájanie širšej školskej komunity
• Eko-kódex

 

Naša Materská škola sa prihlásila už do 6 certifikačného obdobia na školské roky 2021/2022 2022/2023 .

(Certifikačné obdobie trvá 2 roky-pri úspešnom zrealizovaní všetkých 7 krokov ,získa škola na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie-certifikát ,,Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools).


Cieľom programu je pozitívna zmena v 6 prioritných témach:

-Voda

-Odpad

-Energia

-Doprava a ovzdušie

-Zelené úradovanie a obstarávanie

-Zeleň a ochrana prírody

Kľúčovým slovom je participácia -aktívna účasť všetkých dotknutých osôb pri príprave ,uskutočňovaní a hodnotení programu.