Hodnotenie aktualizačných vzdelávaní  - šk. rok 2023/2024

(Hodnotenie vychádza z hodnotiacich hárkov)

 
1. 

Názov: Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ

Hodnotenie vzdelávania (v %):

Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania

  

 

 

87,5

12,5

Na vzdelávaní som sa cítil dobre

 

 

12,5

75

12,5

Program splnil to, čo bolo sľúbené

 

12,5

75

 

12,5

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času

 

 

37,5

50

12,5

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í

 

   

62,5

37,5

Boli poučné príklady z praxe

 

 

37,5

25

37,5

Mali sme k dispozícii podporné materiály

 

 

62,5

12,5

25

Získané vedomosti môžem aplikovať
vo svojej pedagogickej praxi

 

 

 

62,5

37,5

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

 

 

 

100

 

Po aplikovaní získaných vedomostí a

zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

 

 

25

75

 

Škála:

5 - úplne súhlasím

4 - súhlasím

3 - nedokážem plne zhodnotiť

2 - nesúhlasím

1 - úplne nesúhlasím

 

2. 

Názov: Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní MŠ

Hodnotenie vzdelávania (v %):

Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania

  

 

 

100

 

Na vzdelávaní som sa cítil dobre

 

 

 

12,5

87,5

Program splnil to, čo bolo sľúbené

 

 

75

 

25

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času

 

 

75

25

 

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í

 

   

100

 

Boli poučné príklady z praxe

 

 

12,5

87,5

 

Mali sme k dispozícii podporné materiály

 

 

 

100

 

Získané vedomosti môžem aplikovať
vo svojej pedagogickej praxi

 

 

 

87,5

12,5

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

 

 

12,5

75

12,5

Po aplikovaní získaných vedomostí a

zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

 

 

 

87,5

12,5

Škála:

5 - úplne súhlasím

4 - súhlasím

3 - nedokážem plne zhodnotiť

2 - nesúhlasím

1 - úplne nesúhlasím