Hodnotenie aktualizačných vzdelávaní  - šk. rok 2022/2023

(Hodnotenie vychádza z hodnotiacich hárkov)

 

1.

Názov: Hudba, rytmus, emócie - rozvoj hudobného sluchu a gramotnosti detí

Hodnotenie vzdelávania (v %):

Hodnotená oblasť

1

2

3

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.

 

 

100

Na vzdelávaní som sa cítil dobre.

 

 

100

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť
vo svojej pedagogickej praxi.

 

 

100

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie
kvalita mojej pedagogickej praxe.

 

 

100

Škála:

3 - súhlasím

2 - nesúhlasím

1 - neviem posúdiť

 

2. 

Názov: Aktuálne legislatívne zmeny od 09/2022; aktuálne platné vnútorné pracovno - právne normy v materskej škole pre školský rok 2022/2023

Hodnotenie vzdelávania (v %):

Hodnotená oblasť

1

2

3

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.

 

 

100

Na vzdelávaní som sa cítil dobre.

 

 

100

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť
vo svojej pedagogickej praxi.

 

 

100

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie
kvalita mojej pedagogickej praxe.

 

 

100

Škála:

3 - súhlasím

2 - nesúhlasím

1 - neviem posúdiť

 

3. 

Názov: Inkluzívne vzdelávanie v materskej škole

Hodnotenie vzdelávania (v %):

Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania

 

 

 

25

75

Na vzdelávaní som sa cítil dobre

 

 

 

12,5

87,5

Program splnil to, čo bolo sľúbené

 

 

 

 

100

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času

 

 

 

 

100

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í

 

 

 

 

100

Boli poučné príklady z praxe

 

 

 

 

100

Mali sme k dispozícii podporné materiály

 

 

 

 

100

Získané vedomosti môžem aplikovať
vo svojej pedagogickej praxi

 

 

 

 

100

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť
vo svojej pedagogickej praxi

 

 

 

37,5

62,5

Po aplikovaní získaných vedomostí a

zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

 

 

 

12,5

87,5

Škála:

5 - úplne súhlasím

4 - súhlasím

3 - nedokážem plne zhodnotiť

2 - nesúhlasím

1 - úplne nesúhlasím

 

4.

Názov: Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ

Hodnotenie vzdelávania (v %):

Číslo Otázka     Hodnotenie
5 až 0
1 Ako hodnotíte obsah vzdelávania s ohľadom
na obsah jednotlivých tém vzdelávania?
Hodnota5 - 100%
2 Ako hodnotíte rozsah a úroveň odborných vedomostí
lektora/lektorky?
Hodnota 5 - 100%
3 Ako hodnotíte použité formy a metódy vzdelávania? Hodnota 5 - 100%
4 Ako hodnotíte časový harmonogram vzdelávania?
Vyhovovalo Vám rozvrhnutie vzdelávania?
Hodnota 5 - 100%
5 Ako hodnotíte využívanie digitálnych technológií pri vzdelávani? Hodnota 5 - 100%

Škála:

5 - som úplne spokojný/á

4 - som spokojný/á

3 - som skôr spokojný/á

2 - som skôr nespokojný/á

1 - som nespokojný/á

0 - som úplne nespokojný/á

Číslo Otázka Vaša odpoveď
áno - nie
6 Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú? áno - 100%
7 Považujete lektorku/lektora za experta v danom obsahu vzdelávania? áno - 100%
8 Mali ste dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poznatkov, skúseností, príp. zručností? áno - 100%
9 Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašej pracovnej činnosti? áno - 100%
10 Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašom ďalšom profesijnom rozvoji? áno - 100%

 

5. 

Názov: Kurikulum - premena tradičnej materskej školy

Hodnotenie vzdelávania (v %):

Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania

25

 

 

75

 

Na vzdelávaní som sa cítil dobre

 

 

 

 

100

Program splnil to, čo bolo sľúbené

25

 

 

75

 

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času

12,5

12,5

 

75

 

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í

37,5

12,5

12,5

37,5

 

Boli poučné príklady z praxe

12,5

12,5

25

50

 

Mali sme k dispozícii podporné materiály

12,5

12,5

 

62,5

12,5

Získané vedomosti môžem aplikovať
vo svojej pedagogickej praxi

 

 

25

25

50

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

 

 

25

25

50

Po aplikovaní získaných vedomostí a

zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

12,5

 

25

37,5

25

Škála:

5 - úplne súhlasím

4 - súhlasím

3 - nedokážem plne zhodnotiť

2 - nesúhlasím

1 - úplne nesúhlasím

 

6.

Názov: Tvorenie didaktických hier pomocou PowerPointu pre MŠ

Hodnotenie vzdelávania (v %):

Číslo Otázka     Hodnotenie
5 až 0
1 Ako hodnotíte obsah vzdelávania s ohľadom
na obsah jednotlivých tém vzdelávania?
Hodnota 4 - 100%
2 Ako hodnotíte rozsah a úroveň odborných vedomostí
lektora/lektorky?
Hodnota 4 - 100%
3 Ako hodnotíte použité formy a metódy vzdelávania? Hodnota 4 - 100%
4 Ako hodnotíte časový harmonogram vzdelávania?
Vyhovovalo Vám rozvrhnutie vzdelávania?
Hodnota 5 - 100%
5 Ako hodnotíte využívanie digitálnych technológií pri vzdelávani? Hodnota 5 - 100%

Škála:

5 - som úplne spokojný/á

4 - som spokojný/á

3 - som skôr spokojný/á

2 - som skôr nespokojný/á

1 - som nespokojný/á

0 - som úplne nespokojný/á

Číslo Otázka Vaša odpoveď
áno - nie
6 Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú? áno - 100 %
7 Považujete lektorku/lektora za experta v danom obsahu vzdelávania? áno - 100 %
8 Mali ste dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poznatkov, skúseností, príp. zručností? áno - 100 %
9 Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašej pracovnej činnosti? áno - 100 %
10 Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašom ďalšom profesijnom rozvoji? áno - 100 %

 

7. 

Názov: Stratégie riešenia problémového správania v MŠ

Hodnotenie vzdelávania (v %):

Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania

 

 

 

62,5

37,5

Na vzdelávaní som sa cítil dobre

 

 

 

25

75

Program splnil to, čo bolo sľúbené

 

 

 

62,5

37,5

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času

 

   

62,5

37,5

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í

 

   

25

75

Boli poučné príklady z praxe

 

   

62,5

37,5

Mali sme k dispozícii podporné materiály

 

   

12,5

87,5

Získané vedomosti môžem aplikovať
vo svojej pedagogickej praxi

 

 

 

50

50

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

 

 

 

50

50

Po aplikovaní získaných vedomostí a

zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

 

   

37,5

62,5

Škála:

5 - úplne súhlasím

4 - súhlasím

3 - nedokážem plne zhodnotiť

2 - nesúhlasím

1 - úplne nesúhlasím