V šk. roku 2018/2019 v našej materskej škole prebiehajú tieto krúžky:

Párny týždeň:

  • Pondelok - Tvorivé dielne: S pani učiteľkou Luckou deti tvoria rôzne zaujímavé výrobky s využitím sezónnych prírodnín a rôzných netradičných materiálov. 

  • Utorok - Environmentálny krúžok: Pod vedením pani učiteľky Moniky si deti hravou formou budujú a upevňujú vzťah k prírode a jej ochrane.

  • Streda - Lego krúžok: Tento krúžok navštevujú chlapci, ktorí si s  p. uč. Luckou cibria zručnosť a tvorivosť pri stavbe rôznych objektov zo stavebníc. 

Nepárny týždeň:

  • Utorok - Folklórny krúžok: Pod vedením p. uč. Klaudie a Mišky si deti osvojujú ľudové riekanky, piesne, hry či tance, ktoré odprezetnujú v programe:  "Leto na lúke."
 
  • Štvrtok (každý týždeň) - Anglický jazyk: 1. skupina (deti z jabĺčkovej triedy) - 14.15 - 14.45

                                                                      2. skupina (deti z jahôdkovej triedy) - 14.45 - 15.15

 

                                                         

 

Krúžky v MŠ nie sú povinnou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti.

Ak termín krúžku pripadne na sviatok alebo prázdniny v ZŠ (kedy je znížený stav deti aj v materskej škole), krúžok sa nerealizuje.

V prípade prekážok zo strany pani učiteľky sa krúžok presúva na ľubovoľný termín.