Školský poriadok 2022-2023.pdf (416527)

 

Školský poriadok na školský rok 2022/2023 je platný, až do jeho úpravy dodatkom č. 1 v septembri 2023, aj v školskom roku 2023/2024. 

Každý rodič je povinný sa s ním oboznámiť, čo preukáže podpisom na triede, ktorú dieťa navštevuje.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmena výšky poplatkov v MŠ –  aktuálne platné VZN Obce Nitrianske Rudno: 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je 37 € (okrem detí s povinným predprimárnym vzdelávaním - dotácia od štátu)

Výška poplatku na stravu za deti MŠ je 2,10 € na deň (okrem detí s povinným predprimárnym vzdelávaním, ktoré platia len 0,70 € na deň - dotácia od štátu)