Proenvironmentálna výchova v MŠ:

 

Cieľom  je zapojenie všetkých detí, ale aj zamestnancov školy do praktickej environmentálnej výchovy a do praktických aktivít programu Zelená škola. Deti získavajú environmentálne kompetencie priamo v praktických činnostiach prostredníctvom rôznych hier, tvorivej dramatiky, príbehov, rozprávok, praktických aktivít v prírode, zážitkových aktivít a exkurzií. 

Získavajú nielen vedomosti, ale aj zručnosti v rôznych oblastiach od vzťahu k prírode cez ochranu životného prostredia, osvojovanie si zdravého životného štýlu až po vzťah k manuálnej práci. Tento prístup sa zameriava najmä na spoznávanie prírody – rastlín a živočíchov v ich prirodzenom prostredí. Medzi aktivity sa často zaraďujú rôzne zimné pozorovania vtákov alebo lesnej zveri  spojené s prikrmovaním, tvorba stanovíšť na školskom pozemku, spoznávanie liečivých rastlín a pod. Vytvorený máme aj krúžok s enviromentálnou tématikou.

......................................................................

Máme vytvorené 3 výukové programy ročne – spoločne s pani učiteľkami uskutočňujeme pokusy a aktivity na dokázanie prítomnosti škodlivín a nečistôt vo výfukových plynoch áut  ako aj v ovzduší v okolí MŠ. Zameriavame sa na prašnosť a zisťujeme čistotu ovzdušia v okolí MŠ pomocou výskytu lišajníkov.

S deťmi budú vytvorené informačné panely na propagáciu ekologickej dopravy, separovanie odpadu  a ekologických  spôsoboch kúrenia - ,,Sloník záchranár – beseda s hasičmi, s políciou