Audit MŠ

Splnili sme 2. (druhý) krok
 
Dňa 1.12.2016 zasadlo Kolégium Zelenej školy pri MŠ Nitrianske Rudno za účelom vypracovania environmentálneho auditu   - t.j zberu údajov podľa pracovných listov. 
 
Členovia kolégia vypracovali audit podľa Metodickej príručky pre školy. 

Vyplnili povinnú časť pracovných listov pre všetky tematické oblasti Zelenej školy a to:

Voda

Energia

Odpad

Doprava a ovzdušie

Zelené obstarávanie a úradovanie

Zeleň a ochrana prírody.

Pri realizácií auditu sa prihliadalo na ciele a zmysel vplyvu materskej školy na životné prostredie, taktiež na pravdivé odpovede na jednotlivé otázky, na základe skutočného stavu materskej školy.

Výsledky auditu sú:

oblasť klady zápory oblasť klady zápory

Voda

   5    1

Doprava a ovzdušie

   9     1

Energia

   3    3

Zelené obstarávanie a úradovanie

   7     3

Odpad

   5    1

Zeleň a ochrana prírody

5 1

 

Po zisteniach nasledovala diskusia a  rozhodnutie ,že v nastávajúcom období bude našou prioritnou témou  ENERGIA

V tejto oblasti sme rozanalyzovali situáciu v materskej škole, podali sa návrhy na jej zlepšenie. Prihliadali sme na problémy, ktoré bude potrebné riešiť v našej budúcej činnosti v ďalších krokoch Zelenej školy. 

Výberom témy Energia sme ukončili 2. krok.