Audit MŠ:

Cieľom environmentálneho auditu materskej školy je získať prehľad o vplyvoch prevádzky materskej školy na životné prostredie, čím predstavuje východisko pre vytvorenie environmentálneho akčného plánu (EAP). Audit je teda pre nás akýsi prehľad o tom, ako na tom sme a čo môžeme meniť. Environmentálny audit je navrhnutý tak, aby nám pomohol rozhodnúť a zhodnotiť, čo robíme dobre a na akých témach by sme ešte mohli popracovať.  Na programe je super, že si každá škola môže vybrať, čo chce robiť a zlepšovať, spozná svoje plusy a mínusy.

 

V mesiaci október bol v spolupráci s členmi kolégia Zelenej školy vypracovaný audit, prostredníctvom vzájomnej spolupráce  sme splnili   2.krok a vypracovaním environmentálneho auditu sme vybrali prioritnú tému: Doprava a ovzdušie . S  každým novým certifikačným obdobím si vyberáme novú prioritnú tému (opakovanie témy je možné až po ďalších dvoch certifikačných obdobiach). Realizácia programu Zelená škola je tak v každom certifikačnom období zameraná iným smerom, práce na programe sa neopakujú a naša činnosť získava na rozmanitosti a pestrosti. Do šiesteho certifikačného obdobia sme sa teda  zapojili s prioritnou témou: 

Doprava a ovzdušie