Informovanie a spolupráca:

 

Cieľom informovania a zapájania školskej a širšej komunity do programu Zelená škola je získavanie podpory pre uskutočnenie zmien na úrovni školy a obce, ale aj environmentálna osveta obyvateľstva. V našej materskej škole je hlavným zdrojom informácií týkajúcich sa programu Zelená škola a zároveň ich šíriteľom na škole kolégium.

  Využívame na to aj nástenku Zelenej školy alebo internetovú stránku materskej školy, kde si vyhradený priestor na pridávanie noviniek a aktuálnych aktivít dopĺňame  vhodnou a atraktívnou formou.

Čím viac ľudí o nás vie, tým je väčšia pravdepodobnosť, že nám niekto pomôže a neostaneme v našom úsilí samotní. 

 

Školskú a mimoškolskú komunitu informujeme súčasne s tým, ako sa nám darí napĺňať jednotlivé kroky programu a poskytujeme informácie:

• o našom zapojení sa do programu Zelená škola a o tom, čo pre nás znamená;

• o zložení nášho kolégia, jeho úlohe a možnosti zapojenia sa;

• o téme, ktorej sa budeme v najbližšom období venovať;

• o výsledkoch environmetálneho auditu a spracovaných plusoch a mínusoch školy;

• o našich cieľoch a aktivitách, ktoré sa chystáme v rámci certifikačného obdobia zvládnuť;

• uverejňujeme udalosti, aktivity,

• predstavujeme  Ekokódex.