Každý návštevník našej materskej školy má možnosť byť informovaný o priebehu aktuálneho certifikačného obdobia prostredníctvom nástenky Zelenej školy vo vstupnom vestibule, kde s pomocou ,,Zelenáčika" pravidelne informujeme o akciách, ktoré sa v našej MŠ konajú, ale aj o plnení Environmentálneho akčného plánu. Pani učiteľky vždy pred veľkou akciou z EAP oznamujú potrebné informácie pre rodičov aj prostredníctvom triednych násteniek v jednotlivých šatniach.

Naša materská škola spolupracuje s rodičmi, ktorí sa taktiež aktívne zapájajú do aktivít, či už ide o rodičov z kolégia Zelenej školy, ale aj rodičov, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú pomôcť a zapojiť sa k nám. Všetkým takýmto rodičom patrí naša veľká vďaka. Taktiež s nami spolupracuje aj pán starosta, ktorého pozývame na naše akcie a rád sa ich zúčastní, za čo mu ďakujeme.

 

Náš Deň Zeme 2017.

Ako po iné roky, tak aj tento rok sme si v našej Zelenej materskej škole pripomenuli Deň Zeme,  20.04.2017, sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach.

My sme si ho pripomenuli tentoraz trochu  inak. Vychádzajúc z projektu Jedlá zmena, ktorej sa v tomto školskom roku venujeme, sme pripravili podujatie pre celú školskú komunitu. Úlohou tohto podujatia bolo poukázať na vplyv dovážania potravín z ďalekej cudziny na životné prostredie a propagácia miestnych farmárov, ich výrobkov a využívania miestnych zdrojov na výrobu potravín v domácnostiach.

Všetky aktivity úzko súviseli s globálnym rozmerom spotreby potravín.

Zaradili sme  hry  primerané  veku na túto oblasť.  V hre: ,,Cesta za syrom" prechádzali deti bludiskom, kde hľadali cestu myšky za slovenským a za zahraničným syrom. Spolu s rodičmi diskutovali o tom,  či dĺžka cesty dovozu až k nám  má vplyv na životné prostredie.

V hre ,,Jabĺčko" deti rozhodovali  a vyfarbovali jabĺčko  neošetrené slovenské, ktoré  nie je tak farebne a vzhľadovo dokonalé, oproti jablku z dovozu, ale je chutnejšie a zdravšie a cesta k spotrebiteľovi nezaťažuje našu prírodu.

Hrou ,, Poznávame bylinky" deti spolu s rodičmi priraďovali živé bylinky ku obrázkovému materiálu, porovnávali vône bylín, boli vedené k ich využitiu.

Poslednou hrou ,,Čo treba na výrobu chlebíka" deti triedili z rôznych ingrediencií tie, ktoré sú potrebné na prípravu chleba. Ostatné dávali bokom. Po splnení hier deti dostávali za odmenu tzv. „ekáče“ “ (vlastná mena v našej MŠ). a nasledovalo nakupovanie výrobkov z obchodov a od  regionálnych predajcov v „obchodíkoch“, ktoré pripravili pani učiteľky.

V obchode s mliečnymi výrobkami od domáceho farmára s bryndzou a ovčími syrmi  deti tieto výrobky porovnávali s kupovanými zo supermarketu, čím porovnávali ich chuť a kvalitu. Výsledkom mala byť  podpora domácich farmárov a zníženie spotreby dovážaných potravín, čím sa dá pomôcť životnému prostrediu.

Zúčastnení mohli nahliadnuť na nami zhotovenú  regionálnu mapu lokálnych farmárov na Hornej Nitre.

Ďalej si  deti vyberali  z ponuky ovocia a zeleniny z rôznych zdrojov. Mohli porovnať ovocné šťavy  –  kupované a naopak nami pripravené z čerstvého ovocia, biozeleninu  a bioovocie.  Na občerstvenie  sme ponúkli bylinné čaje.  Nimi sme poukázali na možnosť využitia rastlín z miestnych zdrojov. V obchode ,,Chrumkavé pečivo“  mohli  porovnať pečivo od lokálnych výrobcov s pečivom  z potravín, či nami a mamičkami upečený domáci chlieb alebo pečivo.

Akčný deň Jedlej zmeny pripravovali všetci zamestnanci materskej školy aj členovia kolégia Zelenej školy v spolupráci s rodičmi. Pri samotnej príprave ako aj realizácii Akčného dňa a všetkých aktivít s tým spojených, prevládala medzi zúčastnenými príjemná tvorivá atmosféra. Všetci sa do akcie zapojili so snahou niečo nové urobiť pre informovanosť a vzdelávanie širšej komunity v danej oblasti – spotreba potravín a jej globálny rozmer. Samotnej aktivity sa zúčastnilo 56 detí a približne 70 rodičov a rodinných príslušníkov. Akciu vítali s uznaním. Rodičia sa do všetkých činností spolu s deťmi aktívne zapájali, komunikovali a diskutovali k danej téme. So zaujatím privítali aj informovanosť o regionálnych farmároch a ich výrobkoch, ktoré si môžu zakúpiť pre vlastnú spotrebu. Po ochutnávke jednotlivých potravín v „obchodíkoch“ ocenili chuť a kvalitu domácich výrobkov a bioovocia.

Myslíme si, po vypočutí  názorov rodičov, že sme mnohých priviedli k presvedčeniu, že naše domáce regionálne potraviny, ovocie a zelenina sú chutnejšie, zdravšie a menej zaťažujú životné prostredie. 

V našom poňatí sme ekologicky motivovali ľudí, ako čo najmenej poškodzovať životné prostredie.

V nasledujúcich dňoch, keď nám to počasie dovolilo, sme pokračovali v plnení úloh z Dňa Zeme nasledovne:

1.      V areáli materskej školy sme si za pomoci rodiča a pána údržbára vytvorili krásne veľké drevené kruhy, do ktorých sme sadili okrasné dreviny a kvety. Po každoročnom úspešnom sadení a zazeleňovaní exteriéru to vyzerá tak, že sa zrodila pekná tradícia materskej školy. Deti sa tešia, že majú prírodu okolo seba, aj z toho, ako nám stromčeky z roka na rok rastú.

2.      Bylinky, ktoré sme využili v aktivite na Deň Zeme, sme si vysadili do bylinkového centra v EKO centre materskej školy – Bylinky pre chuť a zdravie. Deti zážitkovým učením vedieme k tomu, že bylinky môžu byť liečivé. Príroda je úžasná a pitím bylinkového čaju podporujú svoje zdravie a vychutnávajú chute a vône , ktoré nám príroda ponúka. Deti sa neskutočne tešia na prípravu bylinkového čaju.

3.      Jar prináša so sebou chuť zjesť niečo čerstvé a zelené. Preto sme ich motivovali, aby sme si dopestovali vlastnú zeleninu. Spoločne sme do rodičmi pripravenej bio záhradky zasadili rôzne druhy zeleniny – fazuľu, hrach, paradajky, mrkvu, pažítku, cibuľku. Deti sa budú spoločne s p. uč. o rastliny a zeleninu starať. Polievať ju dažďovou vodou, pravidelne pozorovať jej rast a prínos pre všetkých.

 

DEŇ ZEME 2018

Deň 22. apríl je už tradičný ako Deň Zeme. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme, a preto nám leží na srdci čistota a poriadok nášho okolia. Tento deň je veľmi významný pre všetkých ľudí, pretože si  pripomíname, ako je dôležité chrániť prírodu a že rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna a obdivuhodná. Cieľom našej akcie v MŠ  bolo rozvíjať environmentálne  povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie. Želáme si, aby naše okolie nebolo len  krásne vyčistené v tento deň, ale ostalo čisté po celý rok. 

Deň  Zeme  v materskej škole  bol dňom  veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít. Zážitkové environmentálne aktivity, čistenie jazierka či upratovanie okolia a vysádzanie kvetín do záhonov, ako aj úprava bylinkovej špirály,  priniesli deťom veľa pekných zážitkov a pocit, že aj oni spoločnými silami urobili niečo pre svoje okolie - pre životné prostredie.