Kolégium Zelenej školy je akčná skupinka ľudí v našej Materskej škole a z jej blízkeho okolia , ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať naša

Materská škola. Úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál, rodičia,deti . Pravidelne sa stretávajú a plánujú,organizujú a riadia aktivity programu ,,Zelená škola“ Je to dôležitá a zaujímavá práca, spolupracujú pri vypracovávaní enviromentálneho auditu,pri tvorbe akčného plánu, pri plnení aktivít a zúčastňujú sa akcií, ktoré naša Materská škola organizuje v rámci programu Zelená škola- začo sme veľmi vďační a teší nás spolupráca v kolégiu.

Hlavnú rolu v kolégiu Zelenej školy majú takisto aj deti z našej Ekohliadky, ktoré navštevujú Enviromentálny krúžok. Deti si všímajú veci, ktoré ich predtým nezaujímali, majú lepší vzťah k prírode a životnému prostrediu a spoločne rešpektujú a chránia životné prostredie.

 

Kolégium Zelenej školy:

Kolégium Zelenej školy je akčná skupinka ľudí v našej materskej škole a z jej blízkeho okolia , ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať naša materská škola v budúcnosti.

Úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál, rodičia a deti . Pravidelne sa stretávajú a plánujú, organizujú a riadia aktivity programu ,,Zelená škola.“ Je to dôležitá a zaujímavá práca, spolupracujú pri vypracovávaní environmentálneho auditu, pri tvorbe akčného plánu, pri plnení aktivít a zúčastňujú sa akcií, ktoré naša materská škola organizuje v rámci programu Zelená škola - za čo sme veľmi vďační a teší nás spolupráca v kolégiu.

Hlavnú rolu v kolégiu Zelenej školy majú takisto aj deti z našej Ekohliadky, ktoré navštevujú Environmentálny krúžok. Deti si  všímajú veci, ktoré ich predtým nezaujímali, majú lepší vzťah k prírode a životnému prostrediu a spoločne rešpektujú a chránia životné prostredie.

 

Členovia kolégia:

Člen

Funkcia

Monika Hrdá

učiteľka, koordinátorka programu

Lucia Lukáčová

učiteľka, II. koordinátorka

Ivana Hogajová

učiteľka, členka kolégia

Ing. Mária Bernátová

ekonómka MŠ, členka kolégia

RNDr. Michaela Mocňáková

rodič, členka kolégia

Simona Škrípová

rodič, členka kolégia

Ing. Jozef Špišák PhD.

rodič, člen kolégia

Anna Chovanová

rodič, členka kolégia

 

Detská ekohliadka: (environmentálny krúžok)

deti, ktoré navštevujú environmentálny krúžok.