Monitoring:

 

Monitoring nám pomáha včas spraviť prípadné zmeny v akčnom pláne a pochopiť, prečo sa situácia vyvíja inak  ako bolo naplánované. Je dôležité, aby zrealizované aktivity naozaj pomáhali riešiť vybrané problémy. Ukazuje nám ako postupujeme, aké zmeny sa nám už podarili a či sme nevybočili z cesty za naším cieľom.

Do monitoringu zapájame vždy v čo najväčšej miere kolégium, a to najmä deti. Monitorovanie úspešnosti aktivít robíme priebežne počas celého roka, vždy po splnení aktivity. Realizujeme ho prostredníctvom  tabuľky, o ktorej Vás budeme informovať  či na nástenke Zelenej školy alebo na internetovej stránke. 

Monitoring vykonáva aj naša Ekohliadka detí z Environmentálneho krúžku.

................................................................................................................

AKTIVITA 1: Dňa 10.05.2023 sa uskutočnila brigáda za účelom osadenia plotových stĺpikov na oddelenie prístupovej cesty na zásobovanie kuchyne od areálu MŠ. Okrem toho šikovní ockovia zasadili 20 ihličnatých stromčekov, ktoré materská škola dostala sponzorsky od rodičov. Neskôr sa dňa 18.05.2023 za pomoci šikovných oteckov napínalo pletivo na osadené stĺpiky.

 

AKTIVITA 2: V mesiaci jún sme s deťmi uskutočnili pokusy a aktivity na dokázanie prítomnosti škodlivín a nečistôt vo výfukových plynoch áut ako aj v ovzduší pomocou bielej ponožky, ktorú sme upevnili na výfuk auta, ktoré prešlo určitú vzdialenosť. Zameraním na prašnosť a čistotu ovzdušia sme pozorovali a skúmali s deťmi kus bielej látky a skla umiestneného blízko cesty ako aj v blízkosti budovy MŠ.

 

AKTIVITA 3: Dňa 25.05.2022 sa uskutočnila v našej MŠ akcia s názvom ,,Bezpečne na cestách" - beseda s políciou, doprava v našej obci, kde sa deti praktickými činnosťami oboznamovali s pravidlami cestnej premávky  a získavali skúsenosti a poznatky o doprave a správaní sa účastníkov cestnej premávky v role chodca a cyklistu.

Počas dní od 18.07. - 20.07.2022 sa realizoval nový náter na dopravnom ihrisku - kompletný servis bicyklov a odrážadiel. Použila sa originálna cestárska farba, ktorú zabezpečila pani riaditeľka.

                           

AKTIVITA 4:  Dňa 28.04.2022DEŇ ZEME: HLUKOLAM z  environmentálneho akčného plánu -vytvorená bezprašná a proti hlučná zóna od hlavnej cesty – živý plot vysadilo sa  viac ako 25  kríkov a stromov, zúčastnilo sa 6 rodičov a zapojené boli obidve triedy starších detí.

 

AKTIVITA 6: Dňa 18.05.2023 sa takisto uskutočnila druhá brigáda – šikovné maminky s deťmi aj s pani učiteľkami tvorili dažďovú záhradu – čím sme chceli znížiť prašnosť a výskyt alergénov a zlepšiť mikroklímu školskej záhrady .

 

AKTIVITA 7: V termíne od 17.10. 2022-21.10.2022 prebiehal u nás  v materskej škole ,,Týždeň mobility“ V jednotlivých triedach sa zaznamenával príchod detí do MŠ – monitoroval sa spôsob dochádzky. Išlo o plnenie aktivity z Environmentálneho akčného plánu Zelenej školy  - spôsob dopravy do MŠ (peši, na bicykli, autobusom, autom, zdieľaná doprava)

Celkové zhodnotenie:    autom - 53%

                                     na bicykli – 17%

                                     autobusom – 2%

                                     peši -28%.

V dňoch 09.05.2023 - 12.05.2023 sme si opäť zmonitorovali spôsob dopravy do MŠ s nasledovnými výsledkami:

                                    autom - 39%

                                    na bicykli - 38%

                                    autobusom - 1,5%

                                    peši - 21,5%.

Porovnaním údajov sme zistili, že sa nám podarilo znížiť dochádzku do MŠ autom a tešilo nás, že rodičia spoločne s deťmi venovali pozornosť alternatívnej forme dopravy a využili možnosť zapojiť sa do týždňa mobility – bol to jeden zo spôsobov, ako pozitívne vplývať na životné prostredie .

 

AKTIVITA 8: Bol vytvorený a použitý plagát-  pútač umiestnený vo vstupnom vestibule a uverejnený bol aj článok v okresných novinách  o peknej spoločnej akcii s názvom ,,CYKLOJAZDA - spoločná jazda na bicykloch – bola to sprievodná aktivita uskutočnená počas  týždňa mobility pre deti i rodičov na podporu udržateľnej mobility a ochrany životného prostredia – do školy na kolesách. Rodičia prišli deťmi na bicykloch a spoločne sme prešli trasu od MŠ do Základnej školy. Potom na asfaltovej ploche mali deti možnosť sa zapojiť do zaujímavých aktivít na bicykloch a odrážadlách.

Spoločná jazda bola najlepším spôsobom ako deti naučiť, aby mali radi bicyklovanie.

 

AKTIVITA 9: V spolupráci s rodičmi sme v mesiaci jún 2022 zisťovali separovanie odpadu a kúrenie v domácnostiach v jednotlivých rodinách prostredníctvom anonymnej ankety, pomocou anketových lístkov, čím sa prejavila spolupráca a ochota rodičov, pomôcť pri plnení EAP našej materskej školy.

Z 57 anonymných anketových lístkov sme zistili, že v domácnosti kúri:

- 1. plynom: 38 rodín,

- 2. elektrinou: 6 rodín,

- 3. pevným palivom: 13 rodín,

- 4. zmiešaným kúrením (elektrina + drevo, uhlie): 6 rodín

a separuje odpad - 34 domácností, 24 domácností  separuje odpad čiastočne a 17 domácností odpad vôbec neseparuje.

 

AKTIVITA 10: V mesiaci október – november tvorili deti z recyklovaného materiálu - papiera piktogramy pri vypínače v MŠ s cieľom viesť deti a zamestnancov k šetreniu el. energie.

Ekohliadka detí krúžkovej činnosti ENV bude kontrolovať dodržiavanie šetrného zaobchádzania s el. energiou – nesvieť, keď netreba.

 

AKTIVITA 11: V mesiacoch máj - jún 2022 boli rodičmi a zároveň aj pani učiteľkami zmapované vhodné trasy v obci ako podpora záujmu o pešiu chôdzu a bicyklovanie vo voľno čase – jednu z trás sme si spoločne vyskúšali – na  turistickú vychádzku na Priehradu sa pridali aj rodičia a starí rodičia, zúčastnili  sa všetky 4 triedy.

Dňa 20.04.2023 sme spoločne s rodičmi a deťmi  pri príležitosti Dňa Zeme uskutočnili spoločnú akciu ,,vychádzku našou zmapovanou trasou z rázcestníka – Priehrada - náučný chodník  - za účelom čistenia okolia prírody zbieraním a separovaním odpadkov . 

 

AKTIVITA 12: Dňa 19.07.2022 bol zhotovený a nainštalovaný rázcestník pred budovu MŠ ako ukazovateľ smeru peších trás z MŠ ako aj na bicykli - použili sa zmapované trasy z aktivity č. 11.