AKTIVITA  1 : ( s deťmi ) Zhotoviť obrázky (piktogramy) s nápismi k šetreniu s elektrickou energiou a plynom ( zhasnite pri odchode , zatvárajte dvere, vetrajte krátko a intenzívne.

 V mesiacoch september- október 2017 sme zhotovili s deťmi 3. a 4. triedy obrázky (piktogramy) s nápismi k šetreniu s elektrickou energiou a plynom (zhasnite pri odchode, zatvárajte dvere , vetrajte krátko a intenzívne .

AKTIVITA 2 : (s deťmi)-Pravidelne v deň  env. krúžku  realizovať s deťmi z EKO hliadky monitoring šetrenia elektrinou a plynom ( či je zhasnuté, zatvorené dvere )

 Pravidelne v deň environmentálneho   krúžku realizujeme s deťmi z EKO hliadky monitoring šetrenia elektrinou a plynom ( či je zhasnuté , zatvorené dvere) a zaznamenávame to do tabuľky na nástenke Zelenej školy .

AKTIVITA 3 :  (s rodičmi RZ) - Upraviť kryty radiátorov tak, aby nebránili cirkulácií teplého vzduchu do miestností

V mesiaci jún 2017  boli upravené kryty radiátorov tak, aby nebránili cirkulácii teplého vzduchu do miestností vo všetkých triedach a spálňach detí a na chodbe.

AKTIVITA 4 : (s rodičmi – RZ)-Nainštalovať do tried za radiátory izolačné fólie z hliníka

Plnilo  sa čiastočne podľa možností umiestnenia za radiátor - nainštalovali sa do tried za radiátory izolačné fólie z hliníka.

Aktivita splnená len čiastočne – radiátor sa opiera o stenu.

AKTIVITA 5 :  (s rodičmi)-Zakúpiť a namontovať na vchodové dvere ,,BRANO, ZATVÁRA SAMO“

Október 2017 – bolo zakúpené a namontované ,, Brano zatvára samo “

AKTIVITA 6 :  (MŠ)-Zrealizovať výmenu žiaroviek v najviac používaných priestoroch za úsporné  žiarivky

V mesiaci máj 2017 bola zrealizovaná výmena žiariviek v najviac používaných priestoroch za úsporné žiarivky a to vo vstupnom vestibule a v 1. triede postupne sa vymieňajú po triedach .

AKTIVITA 7 :   ( Zamestnanci MŠ, rodičia)-Zaviesť na škole pravidlá vetrania v letnom a zimnom období, používania EZ (el.zariadení)

 September – na škole boli zavedené a vyvesené pravidlá  vetrania v letnom a zimnom období.

AKTIVITA 8 : (MŠ)Viesť evidenciu pravidelnej  spotreby elektriny a plynu

 Pravidelne  sa vedie evidencia  spotreby elektriny  a plynu – realizácia odpočtu sa robí 1 x mesačne -v rámci participácie náš p. kurič pravidelne uskutočňuje odpočet el. energie a plynu a to 1x mesačne. Zaznamenáva ho do tabuľky určenej na evidenciu spotreby elektriny a plynu.

AKTIVITA 9 : (MŠ, rodičia, zriaďovateľ)-Vymeniť zastaralé elektrospotrebiče za nové úsporné, nízkoenergetické  ( aspoň niektoré podľa možností)

V máji 2017 sme vymenili zastaralý elektrospotrebič za nový úspornejší, nízkoenergetický - bola zakúpená kombinovaná chladnička .

AKTIVITA 10 : Zaviesť v MŠ pravidelnú akciu k šetreniu el. energie v rámci HODINY ZEMEN  (25. 03. 2017)

25.03.2017 sme  zapojili prostredníctvom kreslených letákov rodičov a deti do pravidelnej akcie k šetreniu el. energie v rámci HODINY ZEME  

AKTIVITA 11 :  Prostredníctvom informačnej tabule priblížiť rodičom a širšej komunite prečo je dôležité šetrenie energiami s dôrazom na negatívny dopad vysokej spotreby energií na životné prostredie.

29.05.2017 prostredníctvom informačnej tabule sme sa snažili priblížiť rodičom a širšej komunite prečo je dôležité šetrenie energiami s dôrazom na negatívny dopad vysokej spotreby energií na životné prostredie .

AKTIVITA 12 : V rámci edukačnej činnosti realizovať s deťmi aktivity, ktoré poukážu na význam a dôležitosť šetrenia energiami

 V rámci edukačných aktivít a činností sme realizovali s deťmi aktivity, ktoré poukázali na význam a dôležitosť šetrenia energiami .