Projekt „ Záhradné environmentálne centrum“

Naša materská škola vypracovala  projekt a boli sme úspešní. Získali sme z Nadácie PORFIX a PORFIX – pórobetón, a.s.  grant  vo výške 1830 € na vybudovanie  „Záhradného  environmentálneho EKO centra“.

 

Cieľ (ciele) projektu a plánovaný stav po ukončení projektu:

Hlavným cieľom je vytvoriť deťom vhodné a bezpečné prostredie , v ktorom prostredníctvom zážitkového učenia budú deti môcť plniť úlohy s environmentálnym zameraním k rozširovaniu a skvalitňovaniu si sociálnych a komunikatívnych kompetencii, poznávať obklopujúce prírodné prostredie, bude ich to viesť k pochopeniu a rozvíjaniu vzťahu k obklopujúcemu prírodnému prostrediu a utváraniu základov environmentálneho vedomia, cítenia a konania.

K tomu je potrebné, aby mala materská škola vhodné podmienky – malé záhradné EKO centrá.

Environmentálna výchova je dlhodobý proces a len poctivá, pravidelná a cieľavedomá práca môže znamenať úspech v podobe dobrých výsledkov.

     Príroda ako zdroj nevyčerpateľného a nezničiteľného sa stáva ohraničeným umelým prostredím, v ktorom život začína byť ohrozený. Otázka stavu prírody ako základnej zložky životného prostredia a jej ochrany sa v súčasnosti stáva otázkou celospoločenskou a celosvetovou. Je potrebné, aby človek zmenil svoj doterajší vzťah k sebe samému i k životnému prostrediu, aby pochopil, že chrániť všetko živé i neživé okolo nás znamená chrániť seba samého. Na to, aby sa vytvorili rozhodujúce základy zodpovedného vzťahu človeka k životnému prostrediu, je potrebné začať s realizáciou cieľavedomej výchovy už od najútlejšieho veku.

Pri realizácii environmentálnej výchovy v materskej škole sa dieťa  v rámci svojich vekových a individuálnych zvláštností oboznamuje s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíja si estetické cítenie a formuje humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia; získava vedomosti, zručnosti a návyky, formuje sa jeho hodnotová orientácia, postoje, správanie.

Vytvorenie vhodnej a bezpečnej záhradnej učebne –„ Záhradného environmentálneho EKO centra“, ktorá bude slúžiť na edukáciu v oblasti environmentálnej výchovy, ale aj ostatných edukačných aktivít pre deti MŠ. Skvalitnenie exteriéru MŠ, kde sa pohybujú deti, čo má veľký vplyv na ich zdravie. Oddychová a relaxačná zóna pre deti.

Environmentálne EKO centrá:

Bylinkové centrum:

V tomto centre budú vysadené liečivé rastlinky. Našim cieľom je umožniť deťom spoznávať a pestovať liečivé rastliny, viesť deti k starostlivosti o ne ( kyprenie, zalievanie, zber, sušenie ), uvedomovať si ich význam pre človeka prostredníctvom zážitkového učenia. Z dopestovaných rastliniek, ktoré deti spolu s učiteľkami nasušia, pani kuchárky pripravia v zimnom období chutný čaj a zhotovíme herbár. Do realizácie centra, výsadby a starostlivosti sa zapoja deti, zamestnanci MŠ a rodičia detí.

Motorické ( pohybové ) centrum:

Cieľom tohto centra bude na základe prirodzenej radosti z pohybu utvárať a podporovať trvalo pozitívny vzťah k svojmu zdraviu a to pravidelným pohybom v prírodnom prostredí. Propagácia pohybu ako zdravého životného štýlu.

Toto centrum bude pozostávať z niekoľkých častí:

Prírodná kladina na precvičovanie rovnováhy a správneho držania tela, koordináciu, osobnostné kompetencie ( chôdza po zvýšenej podložke, podliezanie, preliezanie - 3 ks. – skonštruovaná z guľatiny a dosiek. Kladiny budú mať rôznu výšku, aby mohli po nej chodiť deti rôznych vekových kategórii. Okrem toho budú kladiny využívané aj ako lavičky na oddych.

-       Schody z pníkov – 10 pníkov rôznej výšky zoradených tesne za sebou postupne od najnižšieho po najvyšší bude tvoriť hrebeňovitý útvar, ktorý budú deti využívať na rôzne športové (cvičebné) aktivity ako aj hrové činnosti a relaxáciu.

-       Lezecká pyramída – ako už názov našepkáva, konštrukciu pyramídy bude tvoriť trojuholníkový základ z hranolov a jej bočné – lezecké steny vytvoríme z konárov pripevnených na konštrukciu. Chceme deťom poskytnúť autentické prírodné podmienky na prekonávanie prekážok, spoznávanie nových možností na rozvoj motoriky. Zároveň vytvoríme vo vnútri pyramídy priestor na hru a oddych v tieni konárov, čo bude najmä v horúcich letných dňoch veľmi vítaný azyl pre deti.

Hmatové centrum

Pre vytvorenie tohto centra sme zvolili netradičné riešenie. Do určeného priestoru najskôr spolu s deťmi a rodičmi zasadíme „Strom našej materskej školy“ – lipu, ako symbol zdravia. Okolo tohto stromu vytvoríme pre strom oázu, ktorá ho bude chrániť. Táto ochranná zóna bude pozostávať z niekoľkých druhov materiálov (kamene, štrk, piesok, štiepka,  kôra, borovicové šišky, odrezky z konárov ). Tu sa deti budú oboznamovať so živou a neživou prírodou prostredníctvom hmatu, zrakového vnímania, zážitkového učenia. Počas celého roka budú pozorovať, ako vplýva počasie a ročné obdobia na život stromu, budú si uvedomovať neoddeliteľnosť živočíšnej a rastlinnej ríše, dôležitosť človeka pre zdravú a čistú prírodu, ako aj prínos prírody pre ľudstvo.

Hudobné centrum

Príroda nám ponúka množstvo krás, ktoré môžeme vnímať očami, môžeme sa poprechádzať, nadýchať vzduchu, ale nielen to. Príroda je bohatá aj na rôzne zvuky, hudobné aj nehudobné. Preto sme sa rozhodli, ponúknuť deťom netradičnú formu realizovania hudobných aktivít prostredníctvom zriadenia prírodného hudobného centra. Toto centrum budú tvoriť tri drevené otvorené „okná“ , v každom z nich budú zavesené rôzne materiály rôznej dĺžky, priemeru ( konáre, dosky, odrezky z pníkov a pod.) Deti budú toto centrum využívať na počúvanie, porovnávanie, rozoznávanie zvukov rôznych materiálov, rytmické cvičenia, rozdiely intenzity – dynamiky. Budú aktívne riešiť rôzne problémové úlohy s hudobným zameraním, možné obmeny „rytmických“ nástrojov (hra pomocou drevenej, kovovej paličky, kameňom a pod.), sluchové hry.

Vodné centrum:

Samotné centrum bude tvoriť malé jazierko obklopené rastlinkami, v ktorom budú nasadené vhodné vodné rastlinky a ktoré bude naplnené vodnými zvieratkami ( rybky, žabky, slimáky a iné ) o ktoré sa budú pravidelne deti z materskej školy starať. Centrum bude slúžiť na rovnomerné rozvíjanie kľúčových kompetencií detí prostredníctvom zážitkového učenia.

Relaxačné centrum:

Relaxačné centrum bude vytvorené z vysadených prútov špeciálnej vŕby do kruhového tvaru, ktoré budú asi 15 cm od seba a bude tam vynechaný priestor na vstup do centra. Prúty budú živé a budú sa pravidelne postupne vyväzovať a prepletať  smerom hore.  Po dostatočnom vyrastení sa z nich vytvorí veľká KUPOLA, ktorá zarastie listami a vytvorí tienisté oddychové relaxačné centrum, ktoré bude slúžiť deťom na oddych a relaxáciu a taktiež na prevádzanie edukačných aktivít v prírode.

 

Časový harmonogram jednotlivých prác na projekte:

 

Poradie

Rozpis prác

Termín realizácie

1.

Teoretická príprava jednotlivých aktivít a prác

September  2012

2.

Objednávka a osadenie záhradnej učebne

Október 2012

3.

Príprava drevného materiálu, zabezpečenie materiálu do EKO centier ( štrk, kamene, kôra, rastlinky...)

September, Október 2012

4.

Výkopové práce, osádzanie podporných komponentov

Marec, Apríl 2013

5.

Montáž pohybového, hudobného, a hmatového centra

Marec, Apríl 2013

6.

Nátery drevených konštrukcií

Apríl, Máj  2013

7.

Výsadba bylinkového a oddychového centra; tvorenie vodného centra + zakúpenie živočíchov

Máj 2013

8.

Otvorenie -

Jún 2013

9.

Vyhodnotenie projektu

Júl 2013

Práce na projekte:

1. Dňa 8.3.2013 bolo dovezené zakúpené drevo na stavbu jednotlivých častí v centrách

2. Dňa 11.3.2013 bolo zamerané Záhradné environmentálne EKO centrum na školskom dvore materskej školy a presne sa určilo miesto jednotlivých centier

3. Dňa 12.3.2013 boli zakúpené prírodné nátery na drevené časti v centrách;  v nasledujúcich dňoch boli nátery zrealizované.

4. Apríl 2013 - realizovali sme nákup košíkových prútov na výsadbu prírodného oddychového centra pre deti a komponentov do hudobného centra; členky kolégia zelenej školy boli nazbierať kamene do bylinkového centra a pri jazierko. Bolo vybudované malé záhradné jazierko - výkopové práce; výstielka, úprava okolia. Pripravený bol informačný panel celého projektu.

5. Deň Zme - 22.4.2013  - Celý svet slávil 22. apríla Deň Zeme a naša MŠ Nitrianske Rudno nebola výnimkou. Už od rána mohli rodičia s deťmi nosiť do MŠ produkty z plastov na tému ,,príroda“. Na úvod spoločnej oslavy venovanej Zemi pani učiteľky spoločne s pánom údržbárom a mamičkami, ktoré sa na nás prišli pozrieť, postavili základný kmeň Záhradného environmentálneho EKO centra, ktoré vyrastie už onedlho na našom školskom dvore. Následne ockovia pomáhali pánovi údržbárovi s hĺbením jazierka, vykopávali jamy pod drevené penky do pohybového centra a robili žliabok na sadenie prútov do oddychového centra . Kým sa mladšie deti hrali rôzne environmentálne hry (hra na líšku, triedenie odpadu do odpadkových košov, skladanie rozstrihaných obrázkov k téme), staršie deti spolu s mamičkami pomáhali s výsadbou prútia do budúceho oddychového centra. Celý Deň Zeme sa niesol v našej MŠ v príjemnej atmosfére.

6. Máj 2013 - dokončili sme motorické centrum, vodné centrum

7. jún 2013 - dokončili sme hudobné centrum

 

Priebežná správa MŠ N. R.-textová časť.docx (4,1 MB)

 

Slávnostné otvorenie Záhradného environmentálneho EKO centra

Dňa 19. júna 2013 sme v našej MŠ oslavovali Deň otcov a rozhodli sme sa spojiť tento krásny sviatok s otvorením nového Záhradného environmentálneho  EKO centra na našom školskom dvore, ktoré bolo vybudované  vďaka podpore Nadácie PORFIX a PORFIX – pórobetón, a.s.  Pani riaditeľka na úvod privítala všetkých rodičov aj detičky a prestrihla spolu s členmi kolégia Zelenej školy zelenú stuhu. Po tomto slávnostnom akte nasledovali aktivity pod vedením pani učiteliek. Deti spolu s rodičmi si mohli konečne zblízka pozrieť jednotlivé centrá – vodné, bylinkové, učebné, motorické, oddychové a hudobné a aj si ich vyskúšať. V bylinkovom centre ich čakala ochutnávka limonád pripravených z rôznych byliniek, vo vodnom centre si prezerali rybičky a rastlinky v jazierku, v hudobnom centre si zahrali na bambusovej zvonkohre, v učebnom centre vyhľadávali medzi obrázkami zvierat a rastlín tie, ktoré patria na lúku a v motorickom centre si vyskúšali preliezanie po drevenej pyramíde a ekovláčik. Po týchto krásnych aktivitách nasledovala spoločná opekačka. Úspešne sme otvorili naše nové Záhradné environmentálne EKO centrum a všetci sa tešíme, ako prostredníctvom neho budeme budovať u našich detí vzťah k prírode. Ďakujeme všetkým sponzorom a rodičom za pomoc pri budovaní EKO centra.