Projekt - "Škôlkari bezpečne na cestách"

 

Cieľ: vybudovať dopravné ihrisko pre deti v areáli MŠ do konca mája 2011

AKTIVITA 1: Vytvorenie plánu dopravného ihriska, zameranie plochy

V mesiaci február 2011 sme vypracovali projekt „Škôlkari bezpečne na cestách“ a s odporučením našej mamičky, ktorá je zamestnankyňou ČSOB FS, sme sa uchádzali  o grant z Nadačného fondu ČSOB finančnej skupiny v Nadácii Pontis ( NF ČSOB FS v NP ).

V projekte sme sa zamerali na oblasť „ochrana a podpora zdravia a vzdelávania“.

Našim hlavným zámerom bolo získať grant na vybudovanie dopravného ihriska pre deti našej materskej školy  s cieľom dosiahnuť, aby všetky deti z našej materskej školy pri ukončení predprimárneho vzdelávania, mali dostatočne rozvinuté požadované kompetencie z oblasti dopravnej výchovy.

  

Ciele:

1. Správnou motiváciou a aktivitami viesť deti a dospelých k bezpečnosti na cestách, čo  sa prejaví v znížení počtu dopravných nehôd zapríčinených deťmi a to vhodným správaním sa detí na cestách

2. Vytvoriť vhodné podmienky pre bežný pohyb a to hlavne detí a cyklistov s cieľom podporovať  zdravý rast, ochranu ovzdušia

3. Sprievodnými aktivitami viesť deti a dospelých k prevencii bezpečnosti na cestách.

4. Na základe prirodzenej radosti z pohybu utvárať a podporovať trvalo pozitívny vzťah k svojmu zdraviu a to pravidelným bicyklovaním a kolobežkovaním

5. Propagácia pohybu ako zdravého životného štýlu