Ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca podľa Školského poriadku MŠ povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť lekárske potvrdenie so žiadosťou o prerušenie dochádzky. Pri nesplnení si tejto povinnosti, nebude rodič oslobodený od zaplatenia príspevku na daný mesiac.

 

Žiadosť o prerušenie doch..doc (25 kB)