Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo našu materskú školu, vyplňte tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a spolu s lekárskym potvrdením ju prineste kompletne vyplnenú pani riaditeľke alebo pani zástupkyni. Je možné, aby ste použili aj vlastnú žiadosť, ktorá však musí obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platnej legislatívy.

Taktiež je potrebné, aby rodič k prihláške vyplnil a priniesol tlačivo Informácie o dieťati, ktoré vypíše jeden z rodičov a  Súhlas na doručenie úradnej pošty, ktorú rodič vypíše a podpíšu obaja rodičia ( jeden splnomocní druhého na prevzatie pošty z MŠ)

Informácie o dieťati.doc (34304)

 

Čo naša materská škola ponúka Vašim deťom:

·       Školský vzdelávací program Ovocníčkovia objavujú svet

·       Príjemné prostredie, tvorivý pedagogický kolektív

·       Krúžkovú činnosť podľa aktuálnej ponuky

·       Oboznamovanie detí predškolákov s anglickým jazykom

·       Množstvo  zaujímavých kultúrnych, poznávacích, športových a tvorivých aktivít podľa plánu Ovocníčkovia v akcii

·       Sme zapojení do medzinárodného environmentálneho vzdelávacieho programu Zelená škola a už siedmy  rok sme Zelená škola

·       Realizujeme projekt Škôlkari bezpečne na cestách, Záhradné environmentálne EKO centrum, Bezpečná škôlka, Škola podporujúca zdravie, Digipédia, AMV projekt, Recyklohry a iné

·       Práca s interaktívnou tabuľou v každej triede

·       Prevádzka od 6.00 do 16.15 hod.

 Dieťa môže navštevovať MŠ na pol dňa, alebo na celý deň.